Dawai Bhi, Kadai Bhi

Dawai Bhi, Kadai Bhi

Dawai Bhi, Kadai Bhi | Do Gaj ki Doori Mask Hai Zaruri